Informatie

Christian van Megchelen is ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, T +31 70 335 35 35, info@advocatenorde.nl.

Opdrachten worden verstrekt aan de besloten vennootschap CYLaw B.V. Op de opdrachten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.
CYLaw B.V. is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag per aanspraak van € 2.500.000.

Vervanging/waarneming in geval van nood:
mr. R. van de Klashorst, Bezuidenhoutseweg 57, T +31 70 5153 777, E r.vandeklashorst@pelsrijcken.nl.

Klachtenregeling


ARTIKEL 1 – BEGRIPSBEPALINGEN

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

ARTIKEL 2 – TOEPASSINGSBEREIK
 1. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen CYLaw B.V. (“CYLaw”) en de cliënt.
 2. CYLaw draagt zorg voor klachtafhandeling conform de klachtenregeling.
ARTIKEL 3 – DOELSTELLINGEN

Deze klachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.
ARTIKEL 4 – INFORMATIE BIJ AANVANG DIENSTVERLENING
 1. Deze klachtenregeling is openbaar gemaakt.
 2. CYLaw heeft in haar algemene voorwaarden bepaald dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op haar dienstverlening.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
ARTIKEL 5 – INTERNE KLACHTPROCEDURE
 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. C.Y. van Megchelen, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris heeft recht en macht van substitutie.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris, indien dat een andere persoon is.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
ARTIKEL 6 – GEHEIMHOUDING EN KOSTELOZE KLACHTBEHANDELING
 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
ARTIKEL 7 – VERANTWOORDELIJKHEDEN
 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
ARTIKEL 8 – KLACHTREGISTRATIE
 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

 

 

 

CYLaw B.V. // Bronovolaan 24 - 2597 AZ - The Hague // T. +31 6 100 37 487 // E. cy@vanmegchelen.com // CoC/KvK 64817431
General conditions // Legal information // Contact