Algemene voorwaarden CYLaw B.V.


 1. CYLaw B.V. (“CYLaw”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te Den Haag. CYLaw is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64817431.
 2. Deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling die CYLaw hanteert (raadpleegbaar op www.vanmegchelen.com)  zijn van toepassing op alle opdrachten aan CYLaw. Alle opdrachten worden uitsluitend en worden uitsluitend geacht aan CYLaw te zijn gegeven (en dus niet aan mr. Christian van Megchelen). In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn de degenen die voor of ten behoeve van CYLaw, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn (waaronder mr. Christian van Megchelen) niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, ook niet indien de opdracht is verleend specifiek met het oog op een bepaalde persoon.
 3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Anderen dan de opdrachtgever kunnen niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en zij kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 4. CYLaw zal op verzoek van de opdrachtgever inzage verschaffen in haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 5. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van CYLaw leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door CYLaw afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 6. Indien om welke reden dan ook geen verzekering aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van CYLaw beperkt tot een maximum van EUR 50.000.
 7. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met CYLaw als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 8. Indien CYLaw een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is CYLaw tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt.
 9. Niet alleen CYLaw maar ook iedere aan CYLaw verbonden persoon (waaronder mr. Christian van Megchelen) kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 10. Op grond van geldende wet- en regelgeving is CYLaw verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties te melden bij de autoriteiten, zonder de opdrachtgever daarvan op de hoogte te kunnen stellen. Door het verstrekken van een opdracht aan CYLaw bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en geeft hij hiervoor, voor zover nodig, toestemming.
 11. Op de rechtsverhouding tussen CYLaw en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te Den Haag is bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van enig geschil tussen CYLaw en een opdrachtgever.

 

 

 

CYLaw B.V. // Bronovolaan 24 - 2597 AZ - The Hague // T. +31 6 100 37 487 // E. cy@vanmegchelen.com // CoC/KvK 64817431
General conditions // Legal information // Contact